Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Pamokų metu mokykloje dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste mokykloje dirba

Paulina Žarovaitė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.15 – 12.45

Antradienis

8.00 – 16.30

12.15 – 12.45

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.15 – 12.45

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.15 – 12.45

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.15 – 12.45

Informacija

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas vykdo mokinių sveikatos būklės stebėseną, ugdyto mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdo visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją Mokykloje, organizuoja mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje, esant nepalankiai epidemiologinei situacijai organizuoja ėminių paėmimą ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimą mokyklos bendruomenės nariams.

Dokumentai

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Atnaujinta Dydis
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarka 2022 m. 2023-04-05 13:25:51 42 KB
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-05 13:26:04 35.08 KB
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-05 13:26:19 452 KB
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-05 13:26:30 39.5 KB

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos

 • Tvarkyti formoje Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“ mokinio duomenis, juos analizuoti.
 • Rinkti, kaupti ir analizuoti stebėsenos (ne asmens) duomenis apie Mokinių gyvenseną.
 • Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus).
 • Su bent vienu Mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti Mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų Mokinių – pagal poreikį.
 • Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius.
 • Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius.
 • Teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus).
 • Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją.
 • Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje.
 • Teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai.
 • Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje.
 • Tikrinti mokinių asmens higieną.
 • Padėti Mokyklai įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.
 • Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją.
 • Dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones.
 • Konsultuoti Mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais.
 • Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį teisės aktams.
 • Dalyvauti Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant Mokyklos veiklą.
 • Prižiūrėti ėminių paėmimą ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimą bei patvirtinti elektroninę tyrimo užsakymo formą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45