Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti mokykloje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge mokykloje dirba

Goda Bužavaitė Socialinė pedagogė

Darbo vieta: 1-24A kabinete

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 12.00

 

Antradienis

8.00 – 12.00

 

Trečiadienis

8.00 – 12.00

 

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00

 
Penktadienis

8.00 – 12.00

 

Informacija

Mokyklos socialinės pedagogė  pagrindinis tikslas – teikti kokybišką socialinę - pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

Socialinio pedagogo veiklos kryptys

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) - vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais,.pedagogais, kitais mokykloje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda  sprendžia problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir  saviaktualizacijos, mokymosi  prevencijos, lankomumo,  užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
 • Padeda tėvams  ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti  savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padėda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia pasiūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti   jaukią, saugią darbo aplinką.
 • Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės - pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
 • Kartu su mokyklos personalu, visuomeninėmis  organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
 • Palaiko  ryšius   su  įvairiomis  valstybinėmis   įstaigomis   ir  nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Pagal poreikį  lanko vaikus jų namuose.
 • Vertina vaiko socialines problemas ir poreikius.
 • Informuoja mokyklos administraciją, esant reikalui – pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo.
 • Rengia mokinių charakteristikas pagal pateiktas užklausas.
 • Nustatyta tvarka kontroliuoja moksleivių lankomumą.
 • Užtikrina nemokamo maitinimo, pavežėjimo, vaisių ir pieno programų įgyvendinimą mokykloje.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45